OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest INVESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221.

 2. Wszelkie pytania dotyczące warunków, w szczególności sposobu, celu i zakresu przetwarzania danych należy kierować na adres mailowy: administrator.danych@investa.pl

 1. Zakres, cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko

 2. adres mailowy

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 1. umożliwienia korzystania z fanpage’a Administratora Danych Osobowych na portalu społecznościowym Facebook oraz na powiązanym serwisie Instagram (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Panią/Panem).

 2. w celu archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administratorzy realizują swoje prawnie uzasadnione interesy – w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Panią/Pana z Administratorem np. spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

 3. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 4. w celach marketingowych – po wyrażeniu odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi przez użytkownika, tj. do czasu cofnięcia zgody poprzez zmianę ustawień lub wypisanie się z fanpage’a, zmianę ustawień w serwisie Facebook lub Instagram.

 1. Odpowiedzialność za dane osobowe na portalu Facebook

 1. INVESTA Sp. z o.o. działa jako Administrator Danych Osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i powiązanego z nim profilu w serwisie Instagram, a informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez INVESTA Sp. z o.o.

 2. Niezależnie od powyższego, administratorem Państwa danych osobowych jest również serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe odrębnie od INVESTA Sp. z o.o.

 3. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. W naszej działalności posługujemy się podwykonawcami, którzy dostarczają nam rozwiązań, które umożliwiają realizację celu w jakim zebraliśmy Państwa dane (podstawa prawna art. 28 RODO). Podmioty te zwane także w RODO procesorami nie mogą działać w innych celach niż dostarczanie konkretnej usługi, w szczególności nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są poufne, zawieramy z takimi podmiotami umowy,
  w których zastrzegamy poufność Państwa danych. Wśród procesorów wyróżniamy:

 1. podmioty dostarczające usługi i oprogramowanie komputerowe w tym w szczególności usługi poczty elektronicznej, przestrzeń dyskową etc. które dostarczają nam rozwiązań informatycznych służących do obsługi naszej działalności;

 1. podmioty świadczące usługi hostingu i poczty elektronicznej (w tym jej wysyłki);

 1. podmioty świadczące usługi doradcze i prawne.

 1. W naszej działalności tam, gdzie jest to konieczne np. podyktowane przepisem prawa możemy przekazać Państwa dane osobowe odbiorcom, którzy występują jako odrębni administratorzy. Są to głównie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa jak w szczególności urzędy skarbowe, policja, etc. Dzieje się to tylko w przypadkach przewidzianych prawem, w wyniku wykonania obowiązku lub na żądanie takiego podmiotu. Przekazywanie danych do innych odbiorców może odbywać się także na zasadzie wyrażenia przez Państwa zgody. Za dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialne są te podmioty.

 1. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez INVESTA Sp. z o.o., przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 1. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 1. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez INVESTA Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. INVESTA Sp. z o.o. nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.